eKollega-hanke tukee pienyrittäjien työhyvinvointia vertaismentoroinnilla verkossa

Yleinen

Yrittäjä nauttii kupin kahvia samalla kun tapaa muita yrittäjiä verkon välityksellä.

Yrittäjien sopeutumiskyky ja jaksaminen ovat joutuneet kovalle koetukselle koronapandemian myötä, joten vertaistuella on entistäkin suurempi merkitys. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien eKollega-ESR hankkeen (1.9.2020 – 30.9.2021) tavoitteena on tukea yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia verkossa toteutettavan vertaismentoroinnin avulla.

Pilotissa on mukana 23 yrittäjää (21 naista ja 2 miestä), jotka tapaavat kolmen viikon välein kahdessa eri verkkoryhmässä. Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella ryhmätapaamiset, vertaistuki ja yhdessä oppiminen ovat innostaneet ja tukeneet jaksamista. Toimintaan osallistuvan, Kamus-yrityksen Katri Mustosen mielestä ”erityisesti näin poikkeusaikana eKollega-ohjelma on ollut suurempi apu ainakin itselle mitä osasin kuvitellakaan. Esiin on tullut hyvin vahvasti se, miten erilaisia tehtäviä tehdessä huomaa, ettei asioiden kanssa ole missään nimessä yksin ja myös ne haasteet joita on ollut, onkin saatu ratkaistua yhdessä.”

Yrittäjien tavoitteet ja tarpeet toiminnan perustana

Suomen Yrittäjien selvityksen (2019) mukaan joka toisella yksinyrittäjällä oli haasteita jaksamisen kanssa jo ennen koronapandemiaa. Tarve vertaistukeen on siis noussut yksinyrittäjiltä itseltään: yksinyrittäjät kaipaavat yrittäjäkollegojen kohtaamista ja verkostoja ympärilleen. Koska yksinyrittäjillä ei ole arjessaan työyhteisöä, jossa voi jakaa ajatuksia kollegojen kanssa, verkostot ja yrittäjäkollegojen tuki ovat yksinyrittäjille tärkeitä voimavaroja työssäjaksamisen tueksi ja kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

eKollega-hankkeessa verkkotapaamisten sisällöt on suunniteltu osallistuvien yrittäjien tarpeiden pohjalta. Hanketoimijat fasilitoivat tapaamiset, joihin on hankittu myös asiantuntija-alustuksia Yrittäjän PT:lta, yrittäjien toivomista teemoista. Tietoiskut liittyvät oman työn organisointiin ja ajanhallintaan, tavoitteiden määrittelyyn sekä ajan hermolla pysymiseen. Tapaamisten tärkein anti on tutustuminen uusiin yrittäjäkollegoihin, avoin keskustelu, tiedon jakaminen ja kokemusten vaihto. Koska hankkeen toiminta toteutetaan kokonaan verkossa, vertaismentoriryhmien tapaamisiin pystyy osallistumaan ketterästi. Aboa accounting ja Aboa seiling -yritysten Maarit Suomen mukaan ”verkkotapaamiset ovat tehokkaita: matkoihin ei kulu aikaa, kun voi tästä kotipöydän ääreltä käydä tapailemassa muita. Ja verkkotapaamisiin pystyy osallistumaan kauempaakin.”

eKollega-hankkeessa uutta suhteessa muuhun mentorointitoimintaan on juuri verkkovälitteisyyden hyödyntäminen sekä vertaismentoroinnin tavoitteellinen ote. Humak on toteuttanut ja kehittänyt e-mentorointia jo vuodesta 2013 lähtien. Etätyön aikoina verkkovälitteisen vertaismentoroinnin merkitys työhyvinvoinnille ymmärretään yhä paremmin. Perinteisessä mentoroinnissa kokenut mentori opastaa ja ”siirtää” hiljaista tietoa kokemattomalle osapuolelle, aktorille, kun taas vertaismentoroinnissa ideana on, että kaikilla osallistujilla on opittavaa ja annettavaa toisilleen. Tasavertainen kohtaaminen, luottamuksellisuus ja jaettu asiantuntijuus ovat toimintaperiaatteita eKollega-vertaismentorointiryhmissä. Hankkeen lopussa arvioidaan e-vertaismentoroinnin vaikutuksia yrittäjien työhyvinvointiin ja tuotetaan sähköinen työkirja, jonka avulla yrittäjät ja yritysverkostot voivat toteuttaa vastaavaa e-vertaismentorointia jatkossakin.

”Todella antoisaa toimintaa, varsinkin tänä haastavana korona-aikana”

eKollega-hankkeessa työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä työssäjaksamista että työntekotapojen uudistamista. Verkkoryhmissä keskeistä on vertaistuki ja yhdessä oppiminen. Jokainen osallistuva yrittäjä tuo tapaamisiin omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan. Ryhmässä jaetaan sekä haasteita että hyviä käytäntöjä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Mukana on yrittäjiä erimittaisella kokemuksella ja eri toimialoilta, mikä tekee yhdessä oppimisesta erittäin rikasta.

Hankkeen toiminta perustuu yrittäjien tarpeisiin: he ovat määrittäneet, mitkä osa-alueet tuottavat eniten haasteita ja mihin he tarvitsevat eniten tukea. Vertaismentoroinnin tavoitteena on sytyttää yrittäjän innostus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Vertaismentorit kannustavat ja sparraavat toisiaan jakaen tietoa ja hyviä käytäntöjä. Näin kaikki osallistuvat yrittäjät saavat uusia ideoita sekä omaan työssäjaksamiseen että yritystoimintaan. Bedaprint-yrityksen Kaisa Salmiosalo kertoo saaneensa vertaismentoroinnista uutta puhtia myyntiin: ”Kun yksi yrittäjistä kertoi päättäneensä panostaa myyntiin kolmen viikon ajan täysillä, ajattelin että niin minunkin pitäisi tehdä, koska en ole hyvä myymään. Joten päätin itsekin panostaa myyntiin kolmen viikon ajan joka päivä edes vähän – ja minähän olen nyt myynyt vaikka mitä! Eli kaikki tällainen yhteistyö on kyllä hyvästä.”

Verkossa toteutettava vertaismentorointi tarjoaa tilaisuuden samassa tilanteessa olevien kohtaamiselle ja oman työn reflektoinnille. Yhdessä oppiminen ja opittujen asioiden jakaminen muiden kanssa edistää yhteisöllisyyden kokemusta myös etätöissä. Kuten Toimistokartio-yrityksen Riina Forsman kuvaa: ”Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut. Monet yrittäjät ovat keksineet paljon erilaisia ratkaisuja haastavassa tilanteessa, kokeilleet uusia asioita ja menneet eteenpäin. Se on lohduttanut ja antanut itsellekin voimia. Olen huomannut, että yrittäminen on sellaista jatkuvaa kehittämistä”.

Kirjoittaja: Laura Keihäs, FM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2021. E-mentorointi tukee työhyvinvointia ja vuorovaikutusta. Viitattu 20.4.2021 https://www.humak.fi/uutiset/e-mentorointi-tukee-tyohyvinvointia-ja-vuorovaikutusta/?fbclid=IwAR0w6VLwK_p-WsippSdOXAEIz3eqXqe-452MkPIdrBnVHr8Ep6rJIyi9SeY

Suomen Yrittäjät. Yksinyrittäjäkysely 2019. Viitattu 20.4.2021. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf

Kuva: www.picjumbo.com Pixabay

Last modified: 20.4.2021