Ryhmäytyminen ja luottamuksen rakentaminen vertaisoppimisen pohjalla – case eKollega

Yleinen

Kuvan keskiössä on piirroskuva hehkulampusta, jota ympäröivät erilaiset oppimiseen liittyvät symbolit: kaavat, kirjaimet, kuviot.

Humak ja Varsinais-Suomen Yrittäjät käynnistivät syksyllä 2020 yhteisen eKollega-vertaismentorointiohjelman hankkeeseen saadulla ESR-rahoituksella. Yksin- ja mikroyrittäjille suunnatussa ohjelmassa keskeisenä sisältönä on yrittäjäkollegan tuki ja toisilta oppiminen. Yrittäjien keskinäisen tuen ja oman osaamisen jakamisen edellytyksenä on luottamus yrittäjäkumppaniin. Tämä artikkeli käsittelee ryhmäytymistä ja luottamuksen rakentamista, vertaistukea sekä -oppimista, erityisesti verkkoympäristössä. Aiheeseen perehdytään eKollega-verkkoryhmän toiminnan kautta.

Ryhmäytyminen ja luottamuksen rakentaminen

Vertaismentoroinnissa on lyhyesti kyse siitä, että omaa osaamista jaetaan toiselle/toisille ja kukin osallistuja saa vastavuoroisesti lisää osaamista ja vinkkejä ryhmän muilta jäseniltä. Mitä enemmän jaat, sitä enemmän saat. Vertaismentoroinnin haasteeksi saattaa muodostua tiedon ja kokemuksien jakaminen itselle vieraille ihmisille. Oman haasteensa tähän tuo vielä toiminta verkkoympäristössä. Vertaistoiminnan perustana onkin luottamuksellisen ilmapiirin luominen ryhmään.

Erityisesti asiantuntijatyössä yrittäjän henkinen pääoma saattaa muodostaa pohjan yrityksen kaikille myytäville tuotteille ja palveluille, ja siksi kynnys omaan liiketoimintaan liittyvien sisältöjen jakamiselle voi olla hyvinkin korkea. Avaamalla omaa tekemistään yrittäjäkollegalle, yrittäjä päästää hänet samalla yritystoimintansa sisimpään. Toisaalta vastavuoroisen jakamisen kautta kaikki mukana olevat osapuolet voivat oppia uutta, ja juuri tässä piilee se porkkana, miksi meidän kannattaisi lähteä jakamaan omaa osaamistamme.

Jotta pystymme aidosti jakamaan tunteitamme, mielipiteitämme ja osaamistamme, meidän tulee tuntea keskustelukumppanimme ja pystyä luottamaan heihin. Luottamuksen rakentaminen on vertaistuen peruskivi. Ennen kuin lähdemme pohtimaan luottamuksen rakentamista, voidaan pysähtyä miettimään sitä, mitä luottamus on. Työturvallisuuskeskuksen julkaisun mukaan luottamus perustuu arvoille: oikeudenmukaisuus, osallistuminen, johdonmukaisuus, läpinäkyvyys ja vastavuoroisuus ovat arvoja luottamuksen pohjalla. (Laine & Rauramo 2017)

eKollega-ohjelmassa perustettiin 11 ja 12 hengen ryhmät, jotka kokoontuvat ohjelman aikana viisi kertaa kolmen viikon välein. Kummankin ryhmän kokoonpano pysyy ohjelman aikana samana. Ensimmäisessä tapaamisessa lähdimme rakentamaan luottamusta juuri ryhmän arvojen kautta. Annoimme ryhmän jäsenille 5 minuuttia aikaa pohtia spontaanisti itselle tärkeitä arvoja nimenomaan alkavaan vertaismentorointiin liittyen. Verkkotyöskentelyssä käytimme hyväksi Mentimeter-sanapilvityökalua, jolla kokosimme osallistujien määrittämiä arvoja ryhmälle.

Alla olevassa kuvassa näkyvät ryhmän kokoamat arvot. Keskiössä isommalla fontilla olevat sanat saivat useita mainintoja. Kuvasta muodostui myös ryhmän yhteiset ”säännöt”, joihin kaikki olivat valmiit sitoutumaan. Sanoista löytyy paljon samoja ja saman henkisiä sanoja kuin Työturvallisuuskeskuksen luottamuksen arvojen listalta.


Ensimmäisessä verkkotapaamisessa tehtiin Tähtihetki-harjoitus parityöskentelynä. Kunkin osallistujan tehtävänä oli haastatella pariansa ja selvittää tämän tähtihetki. Parit saivat purkaa haastattelunsa isossa ryhmässä ja esitellä parinsa sekä tämän tähtihetken. Tällöin myös koko ryhmälle muodostui kuva muista osallistujista, heidän toimialoistaan, yrittäjäkokemuksestaan, vahvuuksistaan, voimavaroistaan, taidoistaan sekä tähtihetkistään.

Nämä kaksi yksinkertaista tehtävää muodostivat hyvän pohjan ryhmäytymiselle ja luottamuksen syntymiselle. Jo ensimmäisen valmennuksen loppuvaiheessa syntyi hyviä keskusteluja ja yrittäjät jakoivat merkittäviä asioita itsestään ja yritystoiminnastaan. Vaikutelma ryhmäytymisestä ja luottamuksen synnystä ensimmäisen kahden tunnin valmennuksen jälkeen oli hyvä.

”eKollega-toiminnassa on ollut mukava nähdä toisia yrittäjiä ja huomata, että meillä on ihan samanlaisia ajatuksia ja ongelmia, vaikka ollaankin eri aloilta.” (Suomi, puhelinhaastattelu 25.3.2021)

”Ryhmä on tosi kiva ja olen ollut positiivisesti yllättynyt siitä, miten aktiivisesti kaikki ovat lähteneet mukaan sekä parikeskusteluissa että ryhmäkeskusteluissa. Ilmapiiri on ollut tosi hyvä ja toiminnalla on ollut hyvät ja selkeät raamit.” (Forsman, puhelinhaastattelu 25.3.2021)

Yhteisöllisyys, jakaminen ja vertaisoppiminen

Yhteisöllisyys syntyy yhteisen hyvän tavoittelusta ja vaatii rakennusaineikseen perushyviä asioita, kuten turvallisuus, selviytyminen, tieto, eheä identiteetti, toimijuuden harjoittaminen, moraalinen vahvistuminen sekä sosiaalinen kuuluminen ja rakkaus. (Kalliokoski & Niskanen 2020)

eKollega-valmennusryhmässä on edetty vahvasti kohti yhteisöllisyyttä, vaikka kaikkia edellä lueteltuja elementtejä ei ryhmään voida liittää. Ensimmäisen valmennustilaisuuden ryhmäytymisharjoitukset loivat vahvan pohjan yhdessä työskentelyyn, ja osallistujat kokivat ryhmän turvallisena ympäristönä itselleen. Näin voitiin päätellä ryhmän toiminnasta seuraavien valmennuskertojen aikana, jolloin syntyi aitoa keskustelua, kokemuksien ja tiedon jakamista sekä parityöskentelyssä että yhtenä ryhmänä toimittaessa.

Onnistuneen ryhmäytymisen ja luottamuksellisen ilmapiirin pohjalta voitiin edetä vertaismentoroinnin sisältöihin. Mentorointi on perinteisesti perustunut asetelmaan, jossa opettajan tietotaito asiasta on suurempi, ja hänen näkemyksestään on muodostunut oikea tapa toimia. Kun oppimistapahtumassa osapuolilla on tasavertaisempi lähtötaso, osaamisen erilaisuus voi synnyttää ongelmanratkaisua vaativan tilanteen, jossa oppimisen taso ja laatu syvenevät. (Fields & Plathan) Vertaismentoroinnissa kummankaan osaaminen ei ole toistansa parempaa, vaan mentorointi tapahtuu tasavertaisesti keskustellen. Vertaismentoroinnilla ”voidaan saavuttaa aito tasavertainen dialogi, joka taas voi synnyttää jotain uutta, joka ei ole ollut kenenkään omaa ennen keskustelua. Parhaimmillaan tällainen malli tuottaa uudenlaisia innovaatioita.” (Kupias & Salo 2014)

”Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut.”

eKollegan verkkotapaamisissa vertaisoppimiseen on annettu mahdollisuus parikeskusteluissa. Vaikka kukin tapaaminen on vain kahden tunnin mittainen, parikeskusteluihin on haluttu käyttää kunnolla aikaa, jotta kokemuksia ja oppeja on päästy aidosti jakamaan. Näissä keskusteluissa on päästy eri teemoissa aitoon jakamiseen ja toiselta oppimiseen. Yleensä tehtävänä on ollut keskustella tapaamisen kulloisestakin teemasta apukysymysten avulla ja tuoda keskeiset opit ja löydökset yhteiseen keskusteluun isossa ryhmässä. Koko ryhmän keskustelussa on purettu parikeskustelun tuloksia, kommentoitu muiden parien löydöksiä ja tuotu keskusteluun mukaan omia havaintoja aikaisemmista opeista ja kokemuksista.

”Muilta yrittäjiltä on saanut uusia näkökulmia siihen, että asioita voi tehdä monella eri tavalla. Yrittäjänä kaipaan juuri sparraamista toisten yrittäjien kanssa.” (Forsman, puhelinhaastattelu 25.3.20201)

”Erityisesti viime tapaamiskerralla yhden yrittäjän puhe omasta kokemuksesta kolahti ihan tosissaan.” (Salmiosalo, puhelinhaastattelu 25.3.20201)

Luottamuksellinen ilmapiiri on näyttäytynyt verkkoryhmissä aktiivisena ja avoimena keskusteluna, uusina ideoina ja innokkuutena tarttua muilta opittuihin käytäntöihin, tekemisen tapoihin ja menetelmiin. Kunkin verkkotapaamisen lopussa on pyydetty osallistujia kirjoittamaan keskustelualueelle yksi asia, jonka he ottavat tapaamisesta mukaan ja alkavat soveltaa käytäntöön omassa yrittäjän arjessaan. Näistä nostoista on kuvastunut hyvin se innokkuus ja oppiminen, jota verkkotapaamiset ovat saaneet aikaan.

”Tapaamisissa erityisesti yhteinen jakaminen lopuksi on ollut antoisaa.” (Salmiosalo, puhelinhaastattelu 25.3.20201)

”Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut.” (Forsman, puhelinhaastattelu 25.3.20201)

Kirjoittaja:
Markus Suomi, KTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Fields, Marion & Plathan, Susanna: Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä – vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa, OK-Opintokeskus

Forsman Riina, eKollega-ohjelmaan osallistuva yrittäjä, puhelinhaastattelu 25.3.2021

Kalliokoski, Taina & Niskanen, Niina 2020: Yhteisöllisyys syntyy yhteisen hyvän tavoittelusta https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/yhteisollisyys-syntyy-yhteisen-hyvan-tavoittelusta, viitattu 23.3.2021

Kupias, Tarja & Salo, Matti: Mentorointi 4.0, Talentum Oyj 2014
Laine, Kari & Rauramo, Päivi 2017. Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa. https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/luottamuksen_rakentaminen_tyoyhteison_vuorovaikutuksessa, viitattu 22.3.2021

Salmiosalo Kaisa, eKollega-ohjelmaan osallistuva yrittäjä, puhelinhaastattelu 25.3.2021

Suomi Maarit, eKollega-ohjelmaan osallistuva yrittäjä, puhelinhaastattelu 25.3.2021

Kuva: Pixabay

Last modified: 20.4.2021