E-kollega, huoneentaulu.

Työhyvinvoinnin huoneentaulu yksinyrittäjille ja pienyrittäjille

Yleinen

E-kollega, huoneentaulu.

Me neljä Humakin yhteisöpedagogiopiskelijaa saimme Kehittämistyön käytännöt -opintojaksolla toimeksiannon eKollega -hankkeelta. Tehtävänämme oli kartoittaa jo olemassa olevia, yksin- ja pienyrittäjien tueksi tehtyjä e-työkaluja ja toteutettuja vertaistukiryhmiä. Verkkoryhmien ja sähköisten työkalujen tarve ja merkitys on yllättäen kasvanut valtavasti koronan ja siitä seuranneen etätyöskentelyn myötä. Perehdyimme kehittämistyössämme lähdekirjallisuuden ja haastattelujen avulla yksin- ja pienyrittäjien työhyvinvointiin.

Aloitimme selvitystyön kartoittamalla erilaisia pien- ja yksinyrittäjille vertaistukea tarjoavia tahoja. Löysimme monta mielenkiintoista ja selvitystyötämme hyödyttävää toimijaa. Iloksemme saimme haastatella Yksissä -hankkeesta Hannu Piispasta, Työpeili -hankkeesta Marika Raitaniemeä, YZ-sukupolvi -hankkeesta Hilkka Heikkilää ja Voi Hyvin Yritys -hankkeesta Anja Härköstä. Haastatteluilla pyrimme kartoittamaan palveluntarjontaa sekä käytännössä toimiviksi todettuja yksin- ja pienyrittäjiä tukevia menetelmiä.


Yksinyrittäjät kaipaavat verkostoja ja toisten yrittäjien tukea

Suurimpia haastatteluissa esiin nousseita teemoja olivat yksin- ja mikroyrittäjien tuen puutteellisuus, vertaistuen ja kuulluksi tulemisen tärkeys, koronan vaikutus hankkeiden toimintaan sekä hankkeissa kehitetyt erilaiset tuotokset yrittäjien tueksi.

Monet yksin- ja pienyrittäjät kokevat yksinäisyyttä ja toivoisivat voivansa jakaa työasiat jonkun kollegan kanssa. Lisäksi työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan tuntuu olevan yleinen ongelma. Mielenkiintoista oli, kuinka paljon samankaltaisuuksia havaitsimme opiskelijoiden hyvinvointiin verrattuna erityisesti korona-aikana. Yksinäisyys, ryhmän tuen kaipaaminen sekä opintojen ja muun elämän erottaminen toisistaan ovat varmasti tuttuja haasteita myös monille opiskelijoille.

Muista pitää huolta itsestäsi, yksinyrittäjä!

Selvitystyöstämme syntyi eKollega-hankkeelle yksin- ja pienyrittäjien työhyvinvointia tukeva huoneentaulu sekä linkkilista hyvinvointiin liittyen. Huoneentaulussa tuodaan esille tärkeitä perustarpeita, jotka helposti unohtuvat työnteon aikana. Esimerkiksi riittävä veden juonti ja taukojen pitäminen saattavat helposti unohtua kiireiseltä yksinyrittäjältä. Haastattelujen lisäksi hyödynsimme lähdekirjallisuutta huoneentaulun vinkkien koostamisessa.

Koemme yrittäjien verkkomentoroinnin hyvin ajankohtaisena aiheena, sillä tiedonkeruumme perusteella verkkoyhteisöistä tuli Covid-19 pandemian johdosta hyvin merkityksellisiä myös yksinyrittäjille. Tiedonkeruu oli myös mielenkiintoista, sillä havaitsimme yksin- ja pienyrittäjien sekä opiskelijoiden kohtaamissa haasteissa paljon yhtäläisyyksiä.  Näinä etätyöskentelyn aikoina meidän kaikkien on syytä pitää mielessä hyvinvointia tukevat asiat.

 

Kirjoittajat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat Meri-Tuuli Hallikainen, Eveliina Huttunen, Aino Pelkonen ja Henna Virolainen

Lähteet:

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2020. eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla.

Hyppänen, Riitta 2010. Työhyvinvointi johtaa tuloksiin. Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta. Helsinki: Talentum.

Jortikka, Anne 2015. Yksinyrittäjien työhyvinvointi. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Kartano, Annika 2018. Miten yksinyrittäjät voivat? Tutkimus Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen yksinyrittäjien työoloista ja työhyvinvoinnista. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kupias, Päivi, Salo, Matti 2014. Mentorointi 4.0. Alma Talent Oy.

Suomen Yrittäjät 2019. 12 toimenpidettä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi.

 

Last modified: 11.2.2021