Askeleet toteutukseen

Vertaismentoroinnin tavoite

Koska yksinyrittäjillä ei ole arjessaan työyhteisöä, jossa voi jakaa ajatuksia kollegojen kanssa, verkostot ja yrittäjäkollegojen tuki ovat yksinyrittäjille tärkeitä voimavaroja työssä jaksamisen tueksi ja kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseksi. eKollega-hankkeen tavoitteena oli tukea yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia verkkoryhmässä toteutetun vertaismentoroinnin avulla.  Alla kuvaamme askeleet, joiden avulla vastaavaa, yrittäjien hyödylliseksi ja tärkeäksi kokemaa vertaismentorointitoimintaa voi toteuttaa jatkossakin.


Tiedotus ja markkinointi

Toiminnasta tiedottamiseen kannattaa panostaa, jotta yrittäjiä ja heidän tukiverkostojaan tavoitetaan mahdollisimman laajasti. eKollega-vertaismentoroinnista tiedotettiin monissa yhteistyöverkostoissa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi laadimme toiminnasta lehdistötiedotteen, joka julkaistiin muutamissa paikallislehdissä ja Turun Sanomissa. eKollega-hanke verkostoitui aktiivisesti myös muiden työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Aktiivisen tiedotuksen ja markkinoinnin avulla vertaismentorointitoimintaan onnistuttiin rekrytoimaan mukaan yhteensä 25 yrittäjää. Kaksi yrittäjää joutui perumaan osallistumisensa, joten toiminnan aloitti 23 yrittäjää, suurin osa luovilta aloilta ja palvelualoilta. 20 yrittäjää (19 naista ja 1 mies) oli mukana koko vertaismentorointiprosessin loppuun asti.Yrittäjien rekrytointi ja tarpeiden kartoitus

Verkossa toteutettuun vertaismentorointiin osallistuneet yrittäjät rekrytointiin hyödyntäen Lyyti-kyselyä, jossa kartoitettiin samalla yrittäjien tarpeita ja toiveita. Kyselyn perusteella eniten toivottuja teemoja olivat tavoitteiden kirkastaminen, työntekotapojen tehostaminen ja verkostojen & yrittäjäkumppaneiden saaminen avuksi yritystoimintaan. Lisäksi vertaismentorointitapaamisten teemoiksi toivottiin toimintaympäristön muutosten tunnistamista ja ennakointia sekä vinkkejä työhyvinvoinnin tueksi.  Rekrytointikyselyssä kysyttiin, sopiiko yrittäjälle aamu- vai iltapäiväajankohta ryhmätapaamisille. Yrittäjien tavoitteita ja toiveita kartoitettiin rekrytointikyselyn lisäksi henkilökohtaisessa alkuhaastattelussa.  


Alkuhaastattelu  

Kaikki osallistuvat yrittäjät haastateltiin henkilökohtaisessa verkkotapaamisessa, mikä mahdollisti zoom-alustan kokeilun ja tutustumisen hanketoimijoihin. Mahdollisuus testata käytettävää verkkoalustaa ennen varsinaista ensimmäistä tapaamista madaltaa osallistumiskynnystä, jos verkkotyöskentely ei ole ennestään tuttua. Tarvittaessa osallistujille on hyvä järjestää riittävä tuki ja opastus käytettävään verkkoalustaan ja sen ominaisuuksiin tutustumista varten.

Yrittäjien alkukartoituksessa varmistettiin myös, että osallistuvien yrittäjien aika ja voimavarat riittävät vertaismentorointiin. Kaikki yrittäjät olivat lähtökohtaisesti valmiita sitoutumaan viiteen kahden tunnin mittaiseen verkkotapaamiseen. Alkukartoituksessa sovittiin yrittäjän osallistumisesta aamu- tai iltapäiväryhmään sekä varmistettiin suostumus nimen, yrityksen nimen ja sähköpostiosoitteen jakamiseen vertaismentorointiin liittyvässä viestinnässä.

Yrittäjille kerrottiin rekrytointikyselyssä eniten toivotut teemat ja heiltä kysyttiin myös muita mahdollisia toiveita tapaamisten aiheiksi sekä odotuksia vertaismentoroinnista. Näin saatiin arvokasta tietoa ryhmätapaamisia varten ja varmistettiin se, että tapaamisten sisällöt vastasivat yrittäjien odotuksia. Mukana olleen yrittäjän mukaan: ”eKollega-tapaamisten teemat ovat olleet tosi hyviä ja juuri niitä, joita toivoin. Tapaamiset ovat olleet hyvä muistutus sekä armollisuudesta että päättäväisyydestä: riittää, että tekee jotain. Aina ei tarvitse tehdä kauhean paljon. Ei siis tarvitse olla huono omatunto siitä, että ei ole edennyt kilometriä, kun 10 metriäkin riittää.”

Vertaismentorointipilotin vaikutusten arviointia varten luotiin yrittäjien työhyvinvointia koskeva kysely (itsearvointi), joka toteutettiin alkukartoituksen yhteydessä. Sama työhyvinvointikysely (itsearvointi) toteutettiin uudestaan vertaismentorointiprosessin lopussa, viimeisellä ryhmätapaamiskerralla, jotta nähtiin, oliko vertaismentoroinnilla vaikutusta toiminnassa mukana olleiden yrittäjien työhyvinvointiin.
Löydät tietoa vertaismentoroinnin vaikutuksista yrittäjien työhyvinvointiin tämän e-työkirjan osiosta Yrittäjien kokemuksia.

Ryhmien muodostaminen ja ryhmätapaamisten teemat

Yrittäjistä muodostettiin kaksi ryhmää, jotta yhdessä ryhmässä oli enintään 12 osallistujaa. Tätä isommassa ryhmässä luottamuksen rakentaminen ja tutustuminen voi olla haastavaa, erityisesti verkossa toimittaessa. Yrittäjien verkkoryhmät tapasivat tammi-huhtikuussa ja helmi-toukokuussa 2021 kolmen viikon välein zoom-tapaamisissa, jotka kestivät kaksi tuntia kerrallaan.

Kuten edellä on kuvattu, tapaamisten sisällöt suunniteltiin osallistuvien yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta, jotta tapaamisten aiheet vastasivat osallistuvien yrittäjien lähtökohtia ja tavoitteita. Hanketiimin jäsenet fasilitoivat pareittain ryhmien verkkotapaamiset, joiden teemat olivat:

  1. Tutustuminen, ryhmäytyminen ja yrittäjän hyvinvointi
  2. Omien ja yrityksen tavoitteiden kirkastaminen
  3. Oman työn organisointi ja ajanhallinta
  4. Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja ennakointi
  5. Verkostot yrittäjän tukena Tapaamisiin 1.-3. hankittiin asiantuntija-alustukset yrittäjien toivomista teemoista Yrittäjän PT:lta. Löydät videotallenteet alustuksista tämän e-työkirjan osiosta Yrittäjälle.

Verkkotapaamisten tärkein anti oli osallistuvien yrittäjien oman asiantuntemuksen jakaminen ja kokemuksellinen yhdessä oppiminen. Esimerkiksi viimeisellä kerralla rakennettiin yhdessä Padlet-alusta verkostoitumisvinkeistä, eli niistä verkostoista ja toimijoista, joista oli ollut hyötyä yritystoiminnan kehittämiselle.

Vertaismentorointitapaamisissa yrittäjät tutustuivat uusiin yrittäjäkollegoihin, vaihtoivat kokemuksia ja löysivät uusia näkökulmia ja ideoita yrittäjän arkeen, kuten mukana ollut yrittäjä kuvaa:

”Tapaamisissa erityisesti yhteinen jakaminen lopuksi on ollut antoisaa. Yhteiselle keskustelulle olisi hyvä olla enemmänkin aikaa. Tiedän, että pitäisi verkostoitua enemmän ja tavata ihmisiä, eikä ajatella niin, että kaikki pitää itse hoitaa. Kun tapaa jonkun toisen, voi 10 minuutin keskustelu viedä asioita ihan älyttömän paljon eteenpäin. Asioiden pukeminen sanoiksi edistää omaa ajattelua.”


Tapaamisten koordinointi ja fasilitointi

Vertaismentorointiryhmän toiminta edellyttää koordinointia. Lähtökohtaisesti jollakin tai joillakin henkilöillä on vastuu tapaamisten suunnittelusta, koolle kutsumisesta ja tapaamisten etenemisestä. Verkossa järjestettävä vertaismentorointi tarvitsee siis vähintään yhden vastuuhenkilön, joka huolehtii verkkotapaamisen linkin luomisesta ja ryhmän koolle kutsumisesta sähköpostitse. Verkkotapaamisesta on hyvä lähettää muistutus osallistujille pari päivää ennen tapaamista.

Verkkotapaamisissa on syytä olla 1-2 fasilitoijaa, jotka huolehtivat tapaamisten etenemisestä esittämällä ryhmän jäsenille kysymyksiä ja yhteenvetoja keskustelun tueksi. Fasilitoijat huolehtivat myös tarvittaessa siitä, että kaikki osallistujat saavat tasavertaisesti puheenvuoroja. Fasilitoijilla ei tarvitse olla vastauksia kysymyksiin, vaan tehtävänä on tukea ryhmää pohtimaan asioita ja etsimään yhdessä vastauksia. Verkkotapaamisissa kaksi fasilitaattoria on ideaali tilanne: yksi voi keskittyä keskustelun fasilitointiin ja toinen voi seurata chat-ikkunaa ja ratkoa mahdollisia teknisiä haasteita.

Tapaamisen jälkeen vastuuhenkilö lähettää tapaamisen aineiston kaikille vertaismentorointiin osallistuville sähköpostitse, jotta mahdolliset poissaolijatkin pysyvät prosessissa mukana. Alustusten muistiinpanot, verkkotapaamisissa yhdessä luotu aineisto ja muu dokumentaatio toimii muistin tukena tapaamisten välillä jäntevöittäen vertaismentorointiprosessia.

Toteuttajalle:
Vertaisuudesta voimaa

Toteuttajalle: Askeleet toteutukseen

Toteuttajalle: Vinkit fasilitoijalle

Toteuttajalle: Kehittämisehdotuksia jatkoon

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi

Lyhyesti hankkeesta