Vertaisuudesta voimaa

Tarve vertaistukeen on noussut yksin- ja mikroyrittäjiltä itseltään: he tarvitsevat verkostoja ympärilleen ja yrittäjäkollegoiden vertaistukea työssä jaksamisen tueksi ja kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Yrittäjät kokevat luontevimpana tukeutua yrittäjäkollegoihin saadakseen tietoa ja jakaakseen ajatuksia.

“Kun perustin oman yrityksen, muistan tunteneeni ihanaa vapautta, kunnes pikku hiljaa huomasin kärsiväni työperäisestä yksinäisyydestä. Luovuus kaikkoaa, kun ei ole kaikupintaa. Onneksi löysin yrittäjäverkostot, joiden kautta sain kavereita ja tukea. Suosittelen kaikkia yrittäjiä verkostoitumaan. Yhteistyö tuo voimaa, ja omat murheet näyttävät pieniltä toisten kanssa. Kokemusasiantuntijuus on sitä, että voi jakaa toisten kanssa ja oppia toinen toisilta.” (Marja-Liisa Manka, yrittäjä ja työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Yrittäjänaiset-artikkelissa)

eKollega-vertaismentorointi edistää yrittäjien työhyvinvointia verkkoryhmissä tapahtuvan dialogin ja reflektion avulla. Verkkotapaamiset mahdollistavat osallistumisen mistä tahansa ja säästävät kiireisten yrittäjien aikaa: ”Vaikka toisaalta on kiva tavata ihmisiä face-to-face, verkkotapaamiset ovat tehokkaita: matkoihin ei kulu aikaa, kun voi tästä kotipöydän ääreltä käydä tapailemassa muita. Ja verkkotapaamisiin pystyy osallistumaan kauempaakin.” (eKollega-toiminnassa mukana ollut yrittäjä)

eKollega-vertaismentorointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja yhdessä työskentelyyn, jota yksinyrittäjät kaipaavat arkeensa. Yhteisöllisyyden kaipaaminen on luonnollista, koska me ihmiset olemme sosiaalisia eläimiä: tarvitsemme muiden ihmisten tukea ja mahdollisuuksia sparrata ajatuksiamme jonkun toisen kanssa. Aivotutkija Katri Saarikiven mukaan vuorovaikutus on ihmisille äärimmäisen tärkeä ongelmanratkaisukyky evoluution kannalta. Olemme pystyneet kehittymään ja löytämään uusia ratkaisuja nimenomaan jakamalla ajatuksia ja ”lainaamalla toisten aivoja”. (Saarikivi 2020.)

Vertaismentorointi sytyttää yrittäjän innostuksen jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa. Verkkotapaamisten teemat kannattaa suunnitella yrittäjien omista tarpeista käsin: he määrittelevät, mitkä asiat tuottavat eniten haasteita ja mihin he tarvitsevat eniten tukea. Vertaismentorit kannustavat ja sparraavat toisiaan jakaen tietoa ja hyviä käytäntöjä. Näin kaikki osallistuvat yrittäjät saavat uusia ideoita sekä omaan työssäjaksamiseen että yritystoimintaan, kuten yksi pilotissa mukana ollut yrittäjä kuvaa: ”Itselleni tämä eKollega-toiminta on ensimmäinen kerta, kun osallistun johonkin tällaiseen zoom-juttuun, mutta on ollut tosi kiva olla mukana. Joka kerralla on herännyt ajatuksia. Ja kun joku juttu on kolahtanut, sitä on alkanut miettiä syvällisemmin. Erityisesti viime tapaamiskerralla yhden yrittäjän puhe omasta kokemuksesta kolahti ihan tosissaan. Olen huomannut, että usein ne pienet asiat ovat loppujen lopuksi niitä tosi tärkeitä asioita. Ja on ollut hienoa huomata, että me eri alojen yrittäjät koemme asioita ihan samalla tavalla.”

Vertaismentorointi: Perinteinen mentorointi vs. vertaismentorointi.


eKollega-vertaismentoroinnin pohjana on ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa, jossa suuntaudutaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen etsien yhdessä luovia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä pyritään myönteiseen ajatteluun, vahvuuksien näkemiseen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen, mikä tukee toiveikkuutta haasteellisissakin tilanteissa. eKollega-verkkoryhmissä keskeistä on yhdessä oppiminen: jokainen osallistuva yrittäjä tuo tapaamisiin omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan. Ryhmissä jaetaan sekä haasteita että hyviä käytäntöjä luottamuksellisessa ilmapiirissä:

”Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut. Monet yrittäjät ovat keksineet paljon erilaisia ratkaisuja haastavassa tilanteessa, kokeilleet uusia asioita ja menneet eteenpäin. Se on lohduttanut ja antanut itsellekin voimia. Olen huomannut, että yrittäminen on sellaista jatkuvaa kehittämistä.” (eKollega-toiminnassa mukana ollut yrittäjä)


Humak on toteuttanut ja kehittänyt e-mentorointia jo vuodesta 2013 lähtien. Etätyön yleistymisen myötä yhteisöllisyyden ja vertaismentoroinnin merkitys työhyvinvoinnille ymmärretään yhä paremmin.  Perinteisessä mentoroinnissa kokenut mentori opastaa ja ”siirtää” hiljaista tietoa kokemattomalle osapuolelle, aktorille. Vertaisryhmämentoroinnissa ideana on, että kaikilla osallistujilla on annettavaa toisilleen. Keskeistä on osallistujien tasa-arvoinen suhde, jaettu asiantuntijuus ja dialogisuus. Tällainen tasavertainen kohtaaminen oli lähtökohtana eKollega -hankkeessa suunnitteluvaiheesta alkaen.

Toteuttajalle:
Vertaisuudesta voimaa

Toteuttajalle: Askeleet toteutukseen

Toteuttajalle: Vinkit fasilitoijalle

Toteuttajalle: Kehittämisehdotuksia jatkoon

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi

Hankkeesta lyhyesti